Centrum voľného času, Nová Baňa

Centrum voľného času, Nová Baňa

Bernolákova 30
96801 Nová Baňa
IČO: 37833901

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Nová Baňa

 

O nás

 

Centrum voľného času ako školské výchovno-vzdelávacie zariadenie mesta Nová Baňa pre využívanie voľného času deti a mládeže orientuje svoju činnosť najmä v mimo vyučovacom čase tak, aby prispelo k užšiemu prepojeniu vyučovacieho procesu a mimoškolskej výchovno-vzdelávacej činnosti. Ponúka pre detí a mládež možnosti užitočného trávenia voľného času na základe vlastného výberu podľa záujmov a potrieb vlastnej sebarealizácie v oblasti vedy a techniky, tvorby a ochrany životného prostredia, spoločenskej výchovy a zábavy, kultúrno-výchovnej činnosti, pohybových aktivít, športu a rekreačnej činnosti s dôrazom na relaxáciu, zábavu           a rozvoj osobnosti. Cieľavedome vytvára podmienky na prácu pre deti a mládež zo sociálne znevýhodnenie prostredia, rómsku mládež, deťom a mládeži vyžadujúcej špeciálnu výchovu, tak vo forme pravidelnej ako i príležitostnej záujmovej činnosti. Vo svojej práci dôraz kladie na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov v spolupráci         s ostatnými zainteresovanými zložkami. Je žiaduca aj spolupráca s občianskymi združeniami, odbornými a metodickými pracoviskami a pod., v pôsobnosti ktorých je činnosť zameraná na aktívne využívania voľného času.

K naplneniu týchto cieľov využívame:

 

Pravidelnú záujmovú činnosť – v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov,kurzov a klubov.

Príležitostnú záujmovú činnosť – formou jednorázových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí a súťaží (mestského, okresného, regionálneho, krajského, či celoslovenského charakteru) .  Naše školské zariadenie v spolupráci s Krajským školský úradom v Banskej Bystrici je organizátorom  okresných súťaží a olympiád vyhlásených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Príležitostná činnosť je nepravidelná, ale zato náročná na prípravu. Jedná sa o podujatia tipu „ Karneval“, „Cyklistika“, „Miss bábika“, „Vystúpenie tanečných krúžkov“, „ Zimný prechod Inovcom“, …a mnohé iné podujatia a akcie . I na týchto podujatiach sa zúčastňujú predovšetkým deti a mládež zo ZÚ CVČ. Podieľame sa na akciách poriadaných mestom Nová Baňa ako sú napr. Vítanie leta, Jarmok, Týždeň športu, Vianočné a Veľkonočné trhy, …

Individuálny prístup – najmä vo vzťahu k zdravotne a telesne postihnutým a talentovaným deťom a mládeži a pre deti a mládež     zo sociálne zvýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia.

Konzultačnú činnosť s praktickými ukážkami – formou tvorivých dielní, búrz nápadov a otvorených dverí pre deti, mládež, verejnosť a pedagogickú obec.

Prázdninovú činnosť – formou stálych a prímestských táborov, odborných sústredení a jednorázových podujatí.

Centrum voľného času detí a mládeže v Novej Bani, bude svoju činnosť v šk. roku 2011/2012 organizovať v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve v SR. Budeme pritom rešpektovať stanovené právne normy, vyhlášku MŠ č. 291/1994 Z.z. o Centrách voľného času, budeme rešpektovať a riadiť sa uzneseniami a opatreniami pracovných porád.

 

HLAVNÉ ÚLOHY:

1. Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže počas celého kalendárneho roka prostredníctvom záujmovej činnosti najmä formou:

a/ pravidelnej činnosti v záujmových krúžkoch, kluboch, kurzoch

b/ príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorázovými, alebo opakujúcimi sa podujatiami pre účastníkov záujmových útvarov a širokú verejnosť

c/ zabezpečením oblastných / okresných / kôl súťaží

d/ súbežnej prázdninovej činnosti v centre a pobytových táboroch

2. Skvalitňovať metódy a formy práce zamerané na prevenciu závislostí a negatívnych javov detí a mládeže

3. Naďalej rozširovať aktivity mimoškolskej záujmovej činnosti centra,určenej pre deti a mládež zo sociálne znevýhodnenie a rodinne zanedbaného prostredia a pre zdravotne a telesne postihnuté deti a mládež v spolupráci s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami

4. Pri rozvoji pravidelnej záujmovej činnosti budeme klásť dôraz na výber a prípravu externých a dobrovoľných pracovníkov  a vedúcich, ktorí by sa plne po odbornej stránke mohli venovať deťom a mládeži

5. V pravidelnej záujmovej činnosti docieliť zvýšenú starostlivosť vedúcich odborných oddelení o externých a dobrovoľných vedúcich, uskutočniť spoločné otvorenie a ukončenie pravidelnej záujmovej činnosti, poriadať pre členov záujmových útvarov doplnkové podujatia a účasť na okresných kolách súťaží

Organizovať podujatia a aktivity zamerané na prácu detí s rodičmi, rozvíjať aktivity zamerané na významné udalosti z našich národných dejín, pestovanie národného povedomia, výchovu k hrdosti na vlastný národ, na slovenskú históriu a tradície

Pri všetkej činnosti rešpektovať uznesenia a opatrenia v záujme šetrenia materiálu a energie všetkého druhu, šetrenie finančných prostriedkov, dbať na estetické prostredie, tvorbu a ochranu pracovného a životného prostredia

V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 291/1994 Z.z. o Centrách voľného času zabezpečovať činnosť pre deti od predškolského vedu

Práca pracovníka Centra voľného času je veľmi rozmanitá, širokého záberu, náročná časovo i umne, náročná na odbornosť i improvizáciu podujatí, ktorý sa v jednej chvíli vie premeniť na indiána, ježibabu, šaša v letnom tábore. Je to práca prevažne vo voľnom čase, počas sobôt a  cez prázdniny.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Tatiana Polcová

poverená vedením CVČ


tatiana.polcova@centrum.sk

tatiana.polcova@gmail.com

045 68 56 365

 

Ing. Jaroslav Plachy

Oblasť športu a techniky

0907 830 779

cvcnovabana@szm.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit